1. NỘI DUNG TRỌNG TÂM HK II - TOÁN LỚP 9

Đề cương ôn tập HKI môn Toán 9 (2020-2021)

Đề cương ôn tập HKII môn Toán 9 (2019-2020)

Kiến thức trọng tâm Toan 9 - học kì II.doc

2. BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM HKII - TOÁN LỚP 9

Đề cương trắc nghiệm HKII Toán 9.doc

3. BÀI GIẢNG TRÊN TRUYỀN HÌNH - TOÁN LỚP 9 - HỌC KÌ II

ĐẠI SỐ 9

Bài 2: Đồ thị hàm số y = ax2 (a ≠0)

 
 

Luyện tập đồ thị hàm số y = ax2 (a ≠0)

 

Bài 3: Phương trình bậc hai một ẩn

 
 

Luyện tập phương trình bậc hai một ẩn

 

Bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai một ẩn 

 

Bài 8: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

 
 

HÌNH HỌC 9

Bài 3: Góc nội tiếp

 
 

Bài 4: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

 
 

Bài 5: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn

 
 

Luyện tập: Góc có đỉnh ở bên trong, bên ngoài đường tròn

 
 

Luyện tập: Góc với đường tròn

 
 

Bài 7: Tứ giác nội tiếp

 
 

Luyện tập về tứ giác nội tiếp

 
 

Bài 8: Đường tròn ngoại tiếp và đường tròn nội tiếp

 

4. BÀI GIẢNG TOÁN LỚP 9 – HỌC KÌ II - THAM KHẢO

ĐẠI SỐ 9

Bài 1: Hàm số y = ax^2 ( a#0)

https://www.youtube.com/watch?v=027gF8GwPoo

Bài 2: Đồ thị hàm số y = ax^2 ( a # 0 )

https://www.youtube.com/watch?v=PuEjixJS62k

Bài 3: Phương trình bậc hai một ẩn

https://www.youtube.com/watch?v=5qNVp0rT1Ac

Bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

https://www.youtube.com/watch?v=hYso8UYp2AU

Bài 5: Công thức nghiệm thu gọn

https://www.youtube.com/watch?v=Msjf_cOpDWY

Bài 6: Hệ thức vi ét và ứng dụng

https://www.youtube.com/watch?v=nU6pCtAUrbw

Bài 6: Hệ thức vi ét và ứng dụng - tiết 2

https://www.youtube.com/watch?v=BGzLFO3iyEo

Bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai - Tiết 1

https://www.youtube.com/watch?v=KsPUvrszeUk

Bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai - Tiết 2

https://www.youtube.com/watch?v=bRC-jc3NJHw

Bài 8: Giải bài toán bằng cách lập phương trình - Tiết 1

https://www.youtube.com/watch?v=0SmxRgKuz4g

HÌNH HỌC 9

Bài 1: Góc ở tâm và số đo cung

https://www.youtube.com/watch?v=IbOY7BzJ06w

Bài 2: Liên hệ giữa cung và dây

https://www.youtube.com/watch?v=n4z6tn739FA

Bài 3: Góc nội tiếp

https://www.youtube.com/watch?v=F8IdR1Hyelo

Bài 4: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

https://www.youtube.com/watch?v=nVZD4Qo79XM

Bài 5: Góc có đỉnh ở bên trong và bên ngoài đường tròn

https://www.youtube.com/watch?v=LkDaLCPjI20

Bài 7: Tứ giác nội tiếp

https://www.youtube.com/watch?v=ymTW88oOCv4

Bài 8: Đường tròn ngoại tiếp và đường tròn nội tiếp

https://www.youtube.com/watch?v=G9NByrw59Rc

Bài 9: Độ dài đường tròn và độ dài cung tròn

https://www.youtube.com/watch?v=HJD78KxIDV4

Bài 10: Diện tích hình tròn và hình quạt tròn

https://www.youtube.com/watch?v=DHxuNdA3Ytw

Hình học 9: Ôn tập chương 3 - Tiết 1

https://www.youtube.com/watch?v=v2n_8yoojmc

Hình học 9: Ôn tập chương 3 - Tiết 2

https://www.youtube.com/watch?v=PJR37sXdKjM

Bài 1: Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ - Tiết 1

https://www.youtube.com/watch?v=PPJotoz5RkE

Bài 1: Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ - Tiết 2

https://www.youtube.com/watch?v=2I1n1CQAq6U

Bài 1: Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ - Tiết 3

https://www.youtube.com/watch?v=S8bnhLjNIgQ

Bài 2: Diện tích xung quanh và thể tích hình nón, hình nón cụt

https://www.youtube.com/watch?v=X6ID32QPpJ4

Bài 3: Hình cầu, diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu

https://www.youtube.com/watch?v=NmLBupe2DV0

Ôn tập chương 4: tiết 1

https://www.youtube.com/watch?v=yoU4XSukhMA

Ôn tập chương 4: tiết 2

https://www.youtube.com/watch?v=O764S3AEF0w