I. ĐỀ CƯƠNG ÔN THI

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HK1-MÔN TIẾNG ANH 6,7,8,9 (2020-2021).doc

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HK2-MÔN TIẾNG ANH 9 (2019-2020).doc

II. BÀI GIẢNG MÔN TIẾNG ANH LỚP 9

1. Chuyên đề 1: REVISION UNIT1; U...

 
 

2. UNIT 7 - PHẦN 1

 
 

3. UNIT 7: SAVING ENERGY, LES...

 

 

4. UNIT 8:

 

 

5. CHUYÊN ĐỀ 1: CÂU ƯỚC VÀ THÌ Q...

 

 

6. UNIT 8: TOURISM

 

 

7. Ôn thi giữa học kì II

 

 

8. UNIT 9 – ENGLISH IN THE WORLD - LESSON 1

 

 

9. Bài giảng Chuyển từ câu trực tiếp sang gián tiếp

 

 

10. UNIT 9 - ENGLISH IN THE WORLD - SKILLS 2: LISTENING AND WRITING

 

 

 

11. UNIT 9 - ENGLISH IN THE WORLD - LESSON 3

 

 

12. UNIT 9 - ENGLISH IN THE WORLD - LESSON 4

 
 

13. Review (Unit 7-9) Languages

 

 

14. Câu điều kiện

 
 

15. UNIT 14: