MÔN THỂ DỤC LỚP 9

HỌC THEO CHỦ ĐỀ HỌC KỲ II

1. Kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua

https://www.youtube.com/watch?v=rzu6FczhFzI

2. Kỹ thuật chạy ngắn

https://youtu.be/iQXRFEs7Hw0

https://youtu.be/cQCkLmxgZHM

3. Kỹ thuật chạy bền

https://youtu.be/wc4pP4sXBz4

https://youtu.be/RcXfaeIFIq4