I. ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ LỚP 9

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKI-MÔN LỊCH SỬ 9 (2020-2021).doc

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKII-MÔN LỊCH SỬ 9 (2019-2020).doc

ÔN TẬP_HKII (NH 2018-2019).doc

II. BÀI GIẢNG LỊCH SỬ LỚP 9

Bài 18: Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời

 

 

Bài 19: Phong trào cách mạng những năm 1930-1935

 

 

Bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong nhhững năm 1936 - 1939
 
 

Bài 21: Việt Nam trong những năm 1939 - 1945

 

 

 

Bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (Tiết 1)

 

 

 

LSVN giai đoạn 1945 -1946 ( Bài 23,24)

 

 

 

Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945-1946)

 

 

Bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 -1950)

 

 

Bài 26: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950 - 1953)

 

 

 

Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 -1954)

 

 

 

Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn miền Nam (1954 - 1965) (Tiết 2)

 

 

Bài 29: Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 - 1973) 

Bài 30: Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975)