I. Đề cương Hóa học 9

ĐỀ CƯƠNG HÓA HỌC 9_HKII (2019-2020).xlsx

ÔN TẬP_HKII (NH 2018-2019).doc

II. Bài giảng môn Hóa học - Lớp 9

1. Bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

2. Bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

3. Bài 36: Metan

4. Bài 37: Etilen

5. Bài 38: Axetilen

6. Bài 39: Benzen

7. Bài 40: Dầu mỏ và khí thiên nhiên

8. Bài 41: Nhiên liệu

9. Bài 42: Luyện tập chương 4 – Hidrocacbon- Nhiên liệu

10. Bài 44: Rượu etylic

11. Bài 45: Axit axetic

12. Bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

13. Bài 47: Chất béo

14. Bài 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo

15. Bài 50: Glucozơ

16. Bài 51: Saccarozo

17. Bài 52: Tinh bột và xenlulozơ

18. Bài 53: Prôtein

19. Bài 54: Polime