1. ĐỀ CƯƠNG MÔN LỊCH SỬ LỚP 8

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKI-MÔN LỊCH SỬ 8 (2020-2021).doc

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKII-MÔN LỊCH SỬ 8 (2019-2020).doc

ÔN TẬP_HKII (NH 2018-2019).doc

2. BÀI GIẢNG MÔN LỊCH SỬ- LỚP 8

Môn Lịch sử - Lớp 8 - Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm1873

Môn Lịch sử - Lớp 8 - Bài 25: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm1873 (TT)

Môn Lịch sử - Lớp 8 - Bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873-1884)

Môn Lịch sử - Lớp 8 - Bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873-1884)

Môn Lịch sử - Lớp 8 - Bài 26: Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối TK XIX

Môn Lịch sử - Lớp 8 - Bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế - Sử 8

Môn Lịch sử - Lớp 8 - Bài 28: Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

Môn Lịch sử - Lớp 8 - Bài 29: Chính sách khai thác địa của thực dân Pháp và những biến chuyển về kinh tế, xã hội ở Việt Nam