I. Đề cương Hóa học 8

ĐỀ CƯƠNG HÓA HỌC 8_HK2 (2019-2020).xlsx

ÔN TẬP_HKII (NH 2018-2019).doc

II. Bài giảng môn Hóa học - Lớp 8

1. Bài 24: Tính chất của Oxi

2. Bài 25: Sự oxi hóa, phản ứng hóa hợp, ứng dụng của oxi

3. Bài 26: Oxit

4. Bài 27: Điều chế khí oxi, phản ứng phân hủy

5. Bài 28: Không khí - Sự cháy

6. Bài 29: Bài luyện tập 5

7. Bài 31: Tính chất và ứng dụng của hiđrô

8. Bài 33: Điều chế Hiđro phản ứng phân hủy

9. Bài 34: Bài luyện tập 6

10. Bài 36: Nước

11. Bài 37: Axit - Bazơ - Muối

12. Bài 38: Bài luyện tập 7

13. Bài 40: Dung dịch

14. Bài 41: Độ tan của một chất trong nước

15. Bài 42: Nồng độ dung dịch

16. Bài 43: Pha chế dung dịch