1. ĐỀ CƯƠNG MÔN ĐỊA LÍ 8

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKI-MÔN ĐỊA LÍ 8 (2020-2021).doc

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKII-MÔN ĐỊA LÍ 8 (2019-2020).doc

ÔN TẬP_HKII (NH 2018-2019).doc

2. BÀI GIẢNG MÔN ĐỊA LÍ- LỚP 8

Môn Địa lí - Lớp 8 - Bài 22: Việt Nam- Đất nước, con người.

Môn Địa lí - Lớp 8 - Bài 23: Vị trí, giới hạn, hình dạng lanhc thổ Việt Nam.

Môn Địa lí - Lớp 8 - Bài 24: Vùng biển Việt Nam.

Môn Địa lí - Lớp 8 - 25: Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam.

Môn Địa lí - Lớp 8 - Bài 26: Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam.

Môn Địa lí - Lớp 8 - Bài 28: Đặc điểm địa hình Việt Nam.

Môn Địa lí - Lớp 8 - Bài 29: Đặc điểm các khu vực địa hình.