THỂ DỤC LỚP 7 HKII

Bài Thể dục với cờ Lớp 7

https://youtu.be/zCBGMRa3oCQ

Môn Thể dục - Chủ đề: Bật nhảy

https://youtu.be/EPs45EafSI0

Thể dục 7 Hướng dẫn đá cầu, chạy bền

https://youtu.be/K8rI1co39dI