1. ĐỀ CƯƠNG SINH HỌC LỚP 7

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKI - SINH 7 (2020-2020).doc

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKII - SINH 7 (2019-2020).doc

ÔN TẬP_HKII (NH 2018-2019).doc

2. BÀI GIẢNG MÔN SINH HỌC 7 - HỌC KÌ 2

Bài 38 thằn lằn bóng đuôi dài

https://youtu.be/VBp4oFv1JiQ

Bài 40: Đa dạng và đặc điểm chung lớp bò sát

https://youtu.be/GI4pwU-B6Tc

Bài 41: Chim bồ câu

https://youtu.be/0HAzo6gUIqk

Bài 44: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim

https://youtu.be/84_Imau2QgM

Bài 48 - Bộ thú huyệt và bộ thú túi

https://youtu.be/Eavv0zRTXNY

Bài 49: đa dạng của lớp thú (tt) bộ dơi và bộ cá voi

https://youtube/n_1rqYwl8_E

Bài 50 - Đa dạng của lớp thú - Bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhắm, bộ ăn thịt

https://youtu.be/2EQFRpjE7Rw

Bài 51 - Đa dạng của lớp thú - Bộ móng guốc và bộ linh trưởng

https://youtu.be/TTlVoI7UBG4

Bài 55 - Tiến hóa về sinh sản

https://youtu.be/XHIZbILfXsc

Bài 56 - Cây phát sinh giới động vật

https://youtu.be/ACUgYf_y9zM

Bài 57 - Đa dạng sinh học

https://youtu.be/F0b152C16mQ

Bài 58 - Đa dạng sinh học ( tiếp theo )

https://youtu.be/NFsFCL5U_3k

Bài 59 - Biện pháp đấu tranh sinh học

https://youtu.be/Kfuaj4udekA