1. ĐỀ CƯƠNG MÔN LỊCH SỬ LỚP 7

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKI-MÔN LỊCH SỬ 7 (20202021).doc

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKII-MÔN LỊCH SỬ 7 (2019-2020).doc

ÔN TẬP_HKII (NH 2018-2019).doc

2. BÀI GIẢNG MÔN LỊCH SỬ LỚP 7

Môn Lịch sử - Lớp 7 - Bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn( 1418- 1427)

https://youtu.be/UuAUUNWNCJU

Môn Lịch sử - Lớp 7 - Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ( 1428-1527)

https://youtu.be/9lVhQvqEQTE

Môn Lịch sử - Lớp 7 - 21: Ôn tập chương IV

https://youtu.be/JDh6rend56Y

Môn Lịch sử - Lớp 7 - Bài 22: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền( thế kỷ XVI- XVIII)

https://youtu.be/0OVNDOTpRSQ

Môn Lịch sử - Lớp 7 - Bài 22: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền( thế kỷ XVI- XVIII) (tiếp theo)

https://youtu.be/iBb92JTnX6w

Môn Lịch sử - Lớp 7 - Bài 23: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI- XVIII

https://youtu.be/Z3SIn80-rf0

Môn Lịch sử - Lớp 7 - Bài 23: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI- XVIII (tiếp theo)

https://youtu.be/iBb92JTnX6w

Môn Lịch sử - Lớp 7 - Bài 24: Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỷ XVIII

https://youtu.be/T1Mo1KaP1vI

Môn Lịch sử - Lớp 7 - Bài 25: Phong trào Tây Sơn

https://youtu.be/pHiYALFfeuU

Môn Lịch sử - Lớp 7 - Bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước

https://youtu.be/JjOm2o8Yg_M

Môn Lịch sử - Lớp 7 - Bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

https://youtu.be/WHIUihLVzV4

Môn Lịch sử - Lớp 7 - Bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn (tiếp theo)

https://youtu.be/8NNrupKAqac