BÀI GIẢNG MÔNGIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 7

Môn GDCD - Lớp 7 - Bài 12: Sống và làm việc có kế hoạch (02 tiết)

https://youtu.be/R6Wuve_CjG8

Môn GDCD - Lớp 7 - Bài 13: Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam (01 tiết)

https://youtu.be/cRgb4EZO70s

Môn GDCD - Lớp 7 - Bài 14: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên (02 tiết)

https://youtu.be/AQY1-BoP3F0

Môn GDCD - Lớp 7 - Bài 15: Bảo vệ di sản văn hóa (02 tiết)

https://youtu.be/lastXjEOyQQ

Môn GDCD - Lớp 7 - Bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo (02 tiết)

https://youtu.be/9KBSwp4J14I

Môn GDCD - Lớp 7 - Bài 17: Nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02 tiết)

https://youtu.be/cSrSgpo4yR0