1. ĐỀ CƯƠNG ÔN THI

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HK1-MÔN TIẾNG ANH 6, 7, 8, 9 (2020-2021).doc

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HK2-MÔN TIẾNG ANH 6 (2019-2020).doc

2. HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH: MÔN TIẾNG ANH - LỚP 6

UNIT 8: SPORTS AND GAMES

 

UNIT 8: SPORT AND GAMES - LESSON 1

 

 

UNIT 8: SPORTS AND GAMES - LESSON 5 - SKILL 2

 
 

UNIT 9: CITIES OF THE WORLD - LESSON 1

 

UNIT 9: CITIES OF THE WORLD - LESSON 2

 

 

UNIT 9: CITIES OF THE WORLD - A Closer look 2

 

UNIT 9: CITIES OF THE WORLD - Skills 1: Reading and Speaking