THỂ DỤC LỚP 6 HKII

Tiết 50, 51: Chủ đề Bật nhảy

https://youtu.be/-JuDv5Zqric

Tuần 22 đến 25: Bài thể dục phát triển chung lớp 6

https://youtu.be/TXYo5Bg6J3M

Thể dục 6 Đá cầu Chạy bền

https://youtu.be/Du4qcr7LeL0