BÀI GIẢNG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 6

Bài 14: Thực hiện trật tự an toàn giao thông (02 tiết)

 

 

 

Bài 15: Thực hiện quyền và nghĩa vụ học tập của học sinh (02 tiết)

 

 

 

Bài 16: Quyền được pháp luật bảo hộ về tín mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm (02 tiết)

 

 

 

Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về chổ ở (01 tiết)

 

 

 

Bài 18: Quyền đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín (01 tiết)